CÔNG TY TNHH BEL GÀ ( BẢO LỘC)

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống Chiller, đường ống PPR nước lạnh cho nhà máy ấp trứng phase I, II